۶۲۲ - زمان حدودی مطالعه : ۲ دقیقه
هارلی دیویدسن در مطالعه‌ای با همکاری محققان دانشگاه کالیفرنیای لس‌آنجلس پی بردند که موتورسواری ممکن است باعث کاهش استرس و بهبود تمرکز شود.
نقش مثبت موتورسواری در کاهش استرس

برخی افراد احساسهایی مثل نیاز کنترلنشدنی به لبخندزدن، تنفس در هوای آزاد، احساس شادی و شعف درونی همراهبا تنهایی در جاده و سهیمشدن این لحظات با ترکیبی از صدای موسیقی اگزوز و زوزهی باد را تجربه کردهاند. آنچه اکنون توصیف میشود، شاید برای شما بارها اتفاق افتاده باشد و کمتر لذتی را میتوان با آن مقایسه کرد. باوجوداین، ظاهرا این شادی و نشاط فقط «احساس خاص» نیست و درواقع، ممکن است برای سلامتی انسان مفید باشد.

بهنظر میرسد اختصاص بودجه برای شرکت هارلی دیویدسن بهمنظور انجام تحقیقاتی دربارهی مزایای فیزیکی موتورسواری باعث بدنامی این برند سازندهی موتورسیکلت در آمریکا شود؛ اما چنین موضوعی حقیقت دارد و این شرکت اهل میلواکی چنین کاری انجام داده است. در مطالعهای که هارلی دیویدسن با همکاری موسسهی عصبشناسی و رفتار انسانی دانشگاه کالیفرنیای لسآنجلس انجام داده، بیش از ۵۰ موتورسوار مجرب برای تعیین اثرهای سواری با موتورسیکلت روی مغز بررسی شدند.

تمام ۵۰ موتورسوار مطالعهشده به دستگاه الکتروانسفالوگرام همراه (EEG) مجهز شدند. ابتدا فعالیت مغزی و هورمونی افراد پیش از موتورسواری بررسی شد. سپس، آنها موتورسواری را شروع کردند و زیرنظر قرار گرفتند.

آنچه محققان دانشگاه کالیفرنیای لسآنجلس مشاهده کردند این است که موتورسواری سطح نگرانی شرکتکنندگانِ در مطالعه را ۲۸ درصد کاهش و کمی نیز ضربان قلب را افزایش میدهد. گفتنی است ۲۰ دقیقه موتورسواری باعث افزایش ۱۱ درصدی ضربان قلب خواهد شد. همچنین، آنها دریافتند سطح آدرنالین شرکتکنندگان حدود ۲۷ درصد افزایش یافت؛ درحالیکه تمرکز و هوشیاری موتورسواران نیز بهبود پیدا کرد.

تیجهی تحقیق اخیر به این معنی است که هرگاه از کار با رایانه احساس خستگی کردید یا پس از یک روز پراضطراب به خانه برگشتید، برای کاهش تنشها و فشارهای ناشی از کار میتوانید روش سادهای را امتحان کنید. کافی است که سوار موتورسیکلت شوید تا کمی احساس آرامش را در موتورسواری تجربه کنید.

نتیجهی تحقیق اخیر به این معنی است که هرگاه از کار با رایانه احساس خستگی کردید یا پس از یک روز پراضطراب به خانه برگشتید، برای کاهش تنشها و فشارهای ناشی از کار میتوانید روش سادهای را امتحان کنید. کافی است که سوار موتورسیکلت شوید تا کمی احساس آرامش را در موتورسواری تجربه کنید.

ارسال نظر