۴۲۶ - زمان حدودی مطالعه : ۱ دقیقه
چراغ هشدار سوخت نشان می‌دهد که خودرو از سوخت رزرو استفاده می‌کند.این مقدار از سوخت حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد ظرفیت باک سوخت است.
عواقب راندن خودرو با باک خالی

در باک خودرو وسیلهای وجود دارد که پمپ بنزین نامیده میشود. این پمپ, بنزین را از باک به موتور میفرستد. پمپ بنزین به منظور خنک و روان ماندن به بنزین متکی است. راندن خودرو با سوخت کم به این معنی است که پمپ روان نمانده و در این زمان ریسک داغ شدن بیشازحد ایجاد میشود. بدترین سناریویی که ممکن است پیش بیاید خرابی پمپ است.
تعمیر این پمپ هزینهی زیادی را به مالک تحمیل میکند. خرابی پمپ بنزین به کارایی پایین خودرو مخصوصاً شتابگیری ناهنجار آن و یا حتی عدم روشن شدن خودرو منجر میشود.
پمپ بنزین خودرو همچنین داری فیلتر بنزینی است که اگر با باک خالی خودرو را برانید به سرعت کثیف میشود. زمانی که رسوبات و لجنهای سوخت به کف باک فرو بروند فیلتر سوخت میتواند به سرعت مسدود شود که این نیز پیامدهای هزینهبر زیادی را در پی خواهد داشت.

مقاله بعدی : فیلر گیری چیست؟

ارسال نظر