منو

چرا استخراج مواد مورد نیاز باتری خودروهای برقی مشکل است؟


چرا استخراج مواد مورد نیاز باتری خودروهای برقی مشکل است؟

چرا استخراج مواد مورد نیاز باتری خودروهای برقی، مشکل است؟

باتریها در خودروهای الکتریکی نقش بسزایی دارند. یکی از نکات مهم درباره این باتریها، مواد اولیهی استفاده شده برای ساخت آنهاست؛ موادی کمیاب و گرانقیمت که حیات صنعت خودروهای الکتریکی به آنها وابسته است.

وقتی خودروهای الکتریکی وارد بازار شدند، در ابتدا صرفا خودروهایی آزمایشی با مصرف سوخت بسیار کم محسوب میشدند که بردشان کم و احتمال خرابیشان زیاد بود. بااینحال، امروزه این خودروها به خودروهایی تبدیل شدهاند که هر خانوادهای یکی از آنها را میخواهد. گفتنی است وقتی محصولی درحالتوسعه است، نکات منفی بسیاری هم در آن دیده میشود. دربارهی خودروهای الکتریکی این نکات منفی حادتر هستند. این نقصها بیشتر به مواد اولیهی استفادهشده در آنها مربوط میشوند.

باتری خودروهای الکتریکی

مواد اولیه

در پک باتریهای خودروهای الکتریکی، مواد اولیه کمیاب دیده استفاده میشود. فلزاتی نظیر کبالت و لیتیم و نیکل برخی از این مواد اولیه هستند. بهگفتهی یکی از مسئولان شرکت شورولت، از این مواد برای ساخت باتریهای لیتیمیون در خودروهای سدان این شرکت استفاده میکنند. مشکل این است که با افزایش تقاضای خریداران، برخی از این مواد کمیاب شدهاند. بهعنوان مثال، بسیاری از این مواد از کشورهای درحالتوسعه بهدست میآیند. استخراج این مواد و استفاده از آنها، باعث آلودگی زیادی میشود. بیایید نگاهی به مسیر بهدستآوردن کبالت بیندازیم.

تهیهی کبالت

کبالت فلزی است که در پوستهی زمین یافت میشود و یکی از مادههای اساسی برای ساخت باتریهای لیتیمیون است. کبالت در سراسر دنیا استخراج میشود؛ اما بیشترین منابع آن در جمهوری کنگو قرار دارد. بهگفتهی یونیسف، ۲۴۰هزار کارگر در معادن کبالت کار میکنند که حقوق آنها با میزان سختی کارشان متناسب نیست. خوشبختانه افراد و نهادهای بسیاری تلاش میکنند شرایط کاری و حقوق این کارگران را بهبود بخشند.

ایجاد تغییر

نیاز به کبالت نهتنها در صنعت خودروسازی، بلکه در صنایع دیگر مانند صنعت تولید موبایل، بهشدت حس میشود؛ ازاینرو، شرکتها بهدنبال راههای بهصرفهتری برای تامین این فلز میگردند.

نظارت همگانی

خوشبختانه برخی شرکتها شروع موفقی داشتهاند. چند سال پیش، شرکتهای بزرگی نظیر سامسونگ و سونی سازمان نظارت بر استخراج و تهیهی کبالت را تاسیس کردند. شایان ذکر است اعضای این گروه مسئولیت نظارت بر فرایند تهیهی کبالت را برعهده دارند.

دیگر مواد اولیه

در این مقاله، تمرکز ما بر کبالت بود؛ اما مواد اولیهی دیگری همچون لیتیم و نیکل نیز همین مشکلات را دارند. خوشبختانه روشهای استخراج و تهیهی این فلزات بهبود یافتهاند و شرکتهای خودروسازی دیگر در این زمینه مشکلی ندارند.