منو

سالانه بیش از یک میلیون نفر در جهان، قربانی تصادف خودرو هستند


سالانه بیش از یک میلیون نفر در جهان، قربانی تصادف خودرو هستند

گزارش جدید سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد، حدود ۱.۳۵ میلیون نفر در سراسر جهان، هر ساله در حوادث مربوط به رانندگی می‌میرند.

ایمنی جاده اغلب یکی از موضوعات مهم در دنیای کنونی است و این روزها بهعنوان یکی از عوامل مهم مرگومیر انسانها در جهان به شمار میرود. درواقع گزارش جدید سازمان بهداشت جهانی میگوید که حدود ۱.۳۵ میلیون نفر در هر سال جان خود را بهدلیل حوادث جادهای از دست میدهند. بله درست است و شما هم تصدیق میکند که این عدد بسیار ترسناک به نظر میرسد؛ زیرا ۱.۳۵ میلیون نفر جمعیت شهر کپنهاگ دانمارک است.

این محتوای آخرین گزارش جهانی وضعیت ایمنی جادهای توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) است. این گزارش علت اصلی مرگومیر کودکان، نوجوانان و جوانان ۵ تا ۲۹ ساله را حوادث جادهای میداند. تنها روند مثبت در گزارش ۴۲۴ صفحهای سازمان بهداشت جهانی (بله، ۴۲۴ صفحه!) این است که نرخ مرگومیر نسبت به حجم جمعیت جهان در سالهای اخیر، ثابت باقی مانده است.

تدروس آدهانوم، رئیس سازمان بهداشت جهانی در این زمینه میگوید:

آمار مرگومیر ناشی از تصادف و حوادث جادهای، برای سیستم حملونقل اصلاً قابل قبول نیست. هیچ بهانهای برای عمل کردن در این زمینه مورد قبول نیست. این مشکلی است که راهحلهای اثباتشده برای آن وجود دارد. این گزارش هشداری برای دولتها و شرکای ما است تا اقدامات بسیار بیشتری برای مقابله با تلفات ناشی از حوادث جادهای و بهبود ایمنی جاده انجام دهند. صادقانه میگویم، ما نمیتوانیم بیش از این با مرگ مردم موافق باشیم.

بهعنوان یک قاعدهی کلی، خطر مرگومیر جادهای در کشورهای کمدرآمد تقریباً سه برابر بیشتر از کشورهای ثروتمندتر است. بالاترین میزان مرگومیر برابر ۲۶.۶ نفر در ۱۰۰،۰۰۰ جمعیت متعلق به آفریقا است و کمترین میزان برابر ۹.۳ نفر در هر ۱۰۰،۰۰۰ جمعیت به اروپا تعلق دارد. در مقایسه با گزارش قبلی سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۵، آمریکا، اروپا و کشورهای غرب اقیانوس آرام اظهار داشتند که میزان مرگومیر در جادهها کاهش یافته است.

این مطالعه همچنین میگوید:

عابران پیاده و دوچرخهسواران حدود ۲۶ درصد از کل تلفات ترافیکی را تشکیل میدهند. این رقم به ویژه در آفریقا (۴۴ درصد) و مدیترانه شرقی (۳۶ درصد) بالاتر از سایر نقاط است. از سوی دیگر، موتورسواران و مسافران تقریبا ۲۸ درصد از کل تلفات جادهای را تشکیل میدهند.

مایکل بلومبرگ، موسس و مدیرعامل موسسهی خیریهی بلومبرگ و سفیر جهانی سازمان بهداشت جهانی نیز گفت:

ایمنی جاده مسئلهای است که به شکلی شایسته به آن توجه نمیشود. این یکی از فرصتهای بزرگ ما برای نجات جان انسانهای سراسر جهان است.

البته در ایران علاوه بر ایمنی نبودن جادهها، موضوع عدم ایمنی خودرو هم یکی از عوامل موثر بر مرگمیر است. در حالی که هنوز تمام استانداردهای ایمنی خودرو (معادل استانداردهای جهانی) در برخی از مدلها وجود ندارد، اجرای آن هم با اما و اگرهایی همراه است. این مسئله در کنار عدم احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی، از جمله مهمترین عوامل موثر بر مرگومیر در کشور به شمار میرود. شایسته است که مسئولان علاوه بر بهبود ایمنی راههای مواصلاتی در سطح ملی، موضوع ایمنی خودرو توسط خودروسازان را به جای افزایش سالانهی جریمههای رانندگی پیگیری کنند.