منو

حباب قیمت در بازار خودرو مقطعی است


حباب قیمت در بازار خودرو مقطعی است

محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن قطعهسازان درباره افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر گفت: «شرایط امروز بازار خودرو هیچ تغییری نسبتبه ماههای گذشته نداشته و این افزایش قیمت حبابی است و بهزودی نیز از بین خواهد رفت.» وی با بیان اینکه افزایش قیمت خودروهای داخلی در روزهای اخیر هیچ دلیل مشخصی ندارد، افزود: «افزایش قیمت ناشیاز عدم عرضه خودرو در بازار نیست و بیشتر به دلیل دلالی است.» رئیس انجمن قطعهسازان در عین حال گفت: «در دوماهه اخیر و از آنجاییکه خودروسازان بدهی خود را به قطعهسازان ندادهاند، تولید خودرو کاهش یافته است.»

Post Author
امید نجفی پور
99 مقاله