منو
ارتباط نوع صدای ترمز و نوع عیب
ارتباط نوع صدای ترمز و نوع عیب

ترمزها بازه­ های متفاوتی از صدا را هنگام ترمز­­گیری یا...