پورشه باکستر Porsche boxter boxter s
کلاس بدنه : کروک
پورشه 911 Porsche 911 carrera
کلاس بدنه : کوپه
پورشه ماکان Porsche macan 2 0t
کلاس بدنه : کراس اور
پورشه پانامرا Porsche panamera 4s
کلاس بدنه : سدان
پورشه کاین Porsche cayenne s v8
کلاس بدنه : شاسی بلند
پورشه کیمن Porsche cayman cayman s
کلاس بدنه : کوپه