گریت وال هاوال ام Great wall haval m4 manual
کلاس بدنه : شاسی بلند
گریت وال هاوال اچ 6 Great wall haval h6 automatic
کلاس بدنه : شاسی بلند
گریت وال ولیکس سی30 Great wall voleex c30 automatic
کلاس بدنه : سدان
گریت وال وینگل 3 Great wall wingle 3 single cab
کلاس بدنه : وانت
گریت وال وینگل 5 Great wall wingle 5 two cabins
کلاس بدنه : وانت